FONGTIL hamutuk ho Konsellu Fiskál FONGTIL Realiza ASEMBLEIA JERÁL ANUÁL MEMBRU FONGTIL TINAN 2023

Ohin loron 07 fulan Marsu tinan 2024, Sekeretariadu Forum ONG Timor-Leste (FONGTIL) hamutuk ho Konsellu Fiskál FONGTIL Realiza ASEMBLEIA JERÁL ANUÁL MEMBRU FONGTIL TINAN 2023 ho tema “ Reflesaun Ezisténsia Membru FONGTIL Ida Uluk, Ohin no ba Futuru”.

Asembleia Jerál ne’e hala’o iha Salaun Canossa Has-Laran, Manleuana, ho Objetivu atu hodi hatán ba Artigu 14 estatutu FONGTIL nian, tuir alínea A no B haktuir; Konsellu Fiskal FONGTIL sei konvoka Enkontru Jeral tinan – tinan iha kalendáriu anuál, maibé la liu husi fulan sanulu-resin-lima (15) hafoin Enkontru Jeral anuál – dahuluk. Ajenda Enkontru Jeral tin-tinan sei inklui asuntu sira tuir mai ne’e: Membru Konsellu Fiskal aprezenta rejimentu ba lala’ok Enkontru Annual Membru FONGTIL no organiza ba aprovasaun 1) Aprezentasaun membru kandidatu ONG no halo aprovasaun atu sai nu’udar membru permanente, se iha; no Rona petisaun ka rekursu hasoru desizaun atu hasai organizasaun ida nu’udar membru permanente ka nu’udar membru kandidatu, se iha: Halo aprezentasaun, apresiasaun no aprovasaun Relatóriu atividades Periodu 2023, Halo aprezentasaun, apresiasaun no aprovasaun ba Relatoriu Financas tinan 2023; Ratifika membru kandidatu hodi sai nu’udar membru permanente FONGTIL; Rona petisaun/rekursus desizaun atu hasai membru permanente ne’ebé la Ativu nu’udar membru FONGTIL; noDiskusaun no Amenda Estatuta FONGTIL ne’ebé kaduka hela iha tinan 2022 nian.

Iha Asembleia Jerál ne’e Prezidenti Konsellu Fiskál FONGTIL Sr. Inocencio de Jesus Xavier nia Diskursu hateten “ Agradese ba SASCAS, nafati suporta sosiedade sivil husi lideransa sesante senhir edvin no atuál senhor joaquim ne’ebé kontribui ona ba mudansa sira liuhusi mandatu servisu FONGTIL nian. FONGTIL eziste tamba membru sira, Konsellu mós iha tamba kontribuisaun de votos membru sira nian, Dezafiu sira ne’ebé ita hasoru la’ós governu nia papél maibé ita hotu nia preokupasaun ba iha polítika públika sira, Apresiasaun ba estatutu ba efetividade servisu sekretaridu nian, Atu deastiva membru sira ne’ebé la eziste ona no rattifika kandidatu membru foun sira liu husi asesmentu ne’ebé halo ona husi ekipa sekretariadu, Dezeja hetan rezultadu ne’ebé di’ak liu husi kontribuisaun no partsipasaun”.

Alende ida ne’e Diretór Ezekutivu SASCAS, Koordenadór GVPM Eng. Joaquim da Costa Freitas nia Diskursu hateten “ Haksolok ho imi-nia tema ne’ebé imi hili, Uluk sosiedade sivíl ituan de’it la hanesan agora, ita orgullu tamba agora iha ona sosiedade sivíl barak atu kontribui ba mudansa sira, Tekangkan ba futuru Sosiedade Sivíl aposta ona ba kualidade, Aprende hamutuk iha mahon FONGTIL nian atu halo mudansa maske neneik maibé iha serteza liu husi dalan advokasia, FONGTIL kontinua sai fonte importante ba futuru, Konsolidasaun ba proposta sira iha ona faze selesaun liuhusi maneira de selesaun kualidade, Governu kontinua konsidera Sosiedade Sivíl hanesan parseria, Ba Sosiedade Sivíl nafatin halo krítika sira ne’ebé konstrutivu no buka solusaun, Governu kontinua fo apoio ba Sosiedade Sivíl, Asembleia Jerál Membru bele hamosu pensamentu kontrutivu ba dezenvolvimentu nasionál , Tamba Sosiedade Sivíl iha mundu sai hanesan elementu importante ba dezenvolvimentu, Konta ho SASCAS ba ezisténsia ONG nian”.

Asembleia ne’e hetan partisipasaun husi : Diretór Ezekutivu SASCAS no Koordenadór GVPM, SASCAS, Konsellu Fiskál FONGTIL, Sekretariadu FONGTIL, Membru ONG Nasionál no Internasioná, Ponto fokal FONGTIL nian iha munisipiu sanulu resin (12) no RAEOA, no Jornalista sira iha Instituisaun Média sira.