Mandatu

1. FONGTIL nudar organizasaun bazeia ba organizasaun membru sira. Se la’os hanesan  ne’e bainhira Estatuta hateten seluk, desizaun relasiona polítikas no programas FONGTIL nian, sempre posivel no pratikável, realiza hafoin konsultasaun ho organizasaun membru sira.

2. FONGTIL hala’o nia aktividades atu atinji objetivu, ka atu suporta organizasaun membru bazeia ba mandatu ne’ebe deside husi Membru Organizasaun iha Enkontru  jeral membru nian.

3. Mandatu FONGTIL sei la ses husi Deziminasaun Informasaun,Kordenasaun, Hakbiit Kapasidade Membru no Advokasia.

4. Membru FONGTIL bele propoin mandatu sira seluk liu husi Enkontru jeral membru ou Extra-Ordinariu ba situasaun spesifiku ruma.