ong lokal | ong nasional

Difinisaun Kategoria Membru ONGs mak :

ONG Lokal mak Orgaun Korporativu ka ONG ne’ebe halao nia operasaun programa serbisu iha Munisipiu ida deit.

ONG Nasional mak Orgaun korporativu ka ONG ne’ebe halao nia operasaun programa serbisu iha Munisipiu rua ka liu.

Baseia ba Anual Geral Meeting FONGTIL 2019, ONGs ne’ebe mak registu iha FONGTIL ho  Total Membru ONGs  Lokal no Nasional 201 ONGs.