membro ong

FONGTIL nudar organizasaun ne’ebe bazeia ba membru ne’ebe kompostu deit hosi organizasaun sira naun-governamentál (ONG) lokál, nasionál ka internasionál ne’ebe membru FONGTIL nian, no la inklui individu sira.