FONGTIL organiza Enkontru Virtual Google Meet koalia liu kona-ba Ezekusaun Orsamentu Ratifikativu 2021 husi parte Órgaun Ezekutivu

Enkontru ne’e marka prezensa husi Unidade Planeamentu Monitorizasaun no Avaliasaun (UPMA),  no Membru ONGs  hamutuk 15 husi Munisipiu Dili Objetivu husi enkontru ne’e Hodi rona ideias no hanoin sira husi Instituisaun estadu nian ne’ebé elabora Orasamentu Geral Estado nian tomak hadi’a haruka ba parlamentu no Governu liuliu UPMA. Kompeténsia UPMA nian bazeia ba dekretu Lei tinan 2015 ne’ebé hatete katak

Read more

Enkontru Virtual Ezekusaun OGE 2021 ne’ebé utiliza husi Fundu Petroliferu ba Dezenvolvimentu Nasional

Dili 24 juñu, Enkontru Virtual Google Meet entre Konsellu Konsultivu Fundu Petroliferu KKFP, Membru ONGs no FONGTIL, ko’alia liu kona-ba Ezekusaun OGE 2021 ne’ebé utiliza husi Fundu Petroliferu ba dezenvolvimentu Nasionál. Objetivu husi enkontru ne’e maka… “Hodi monitoriza órgaun soberanu hanesan Governu, Parlamentu Nasional no Prezidente da República hodi ezerse sira ninia papél ba asuntu Orsamentu Jeral dó Estado no

Read more

Esteitmentu FONGTIL ba Vota Abstensaun husi Estadu Timor Leste ba Situasaun Myanmar

Povu Burma iha Novembru 2020 hala’o ona sira nia eleisaun no hili ona sira nia lider ne’ebé rezultadu hatudu katak partidu polítika ne’ebé lidera husi Sra. Aung San Suu Kyi manán eleisaun ne’ebé anunsia husi Kamiaun Eleitorál #Myanmar nian. Iha dia, 1 de Fevreiru 2021 depois dé lansamentu ba parlamentu foun ne’ebé eleitu, Militár #Myanmar halo kedas movimentu violentu hasoru

Read more