FONGTIL organiza Enkontru Virtual Google Meet koalia liu kona-ba Ezekusaun Orsamentu Ratifikativu 2021 husi parte Órgaun Ezekutivu

Enkontru ne’e marka prezensa husi Unidade Planeamentu Monitorizasaun no Avaliasaun (UPMA),  no Membru ONGs  hamutuk 15 husi Munisipiu Dili Objetivu husi enkontru ne’e Hodi rona ideias no hanoin sira husi Instituisaun estadu nian ne’ebé elabora Orasamentu Geral Estado nian tomak hadi’a haruka ba parlamentu no Governu liuliu UPMA. Kompeténsia UPMA nian bazeia ba dekretu Lei tinan 2015 ne’ebé hatete katak

Read more

Enkontru Virtual Ezekusaun OGE 2021 ne’ebé utiliza husi Fundu Petroliferu ba Dezenvolvimentu Nasional

Dili 24 juñu, Enkontru Virtual Google Meet entre Konsellu Konsultivu Fundu Petroliferu KKFP, Membru ONGs no FONGTIL, ko’alia liu kona-ba Ezekusaun OGE 2021 ne’ebé utiliza husi Fundu Petroliferu ba dezenvolvimentu Nasionál. Objetivu husi enkontru ne’e maka… “Hodi monitoriza órgaun soberanu hanesan Governu, Parlamentu Nasional no Prezidente da República hodi ezerse sira ninia papél ba asuntu Orsamentu Jeral dó Estado no

Read more