Rejistu ONG Lokál Nasionál

   Kritéria Registrasaun ONG National (ba ONG Nasional/Lokal);

 

  1. Akta Hari’i Organizasaun/Deklarasaun hari’i ONGs (Min 5-10 Pesoas Fundadores),
  2. ESTATUTA/ Konstitusi (Uza Lingua Tetum),
  3. Struktura ONG (Inklui Board ka Fundador),
  4. Iha ona edifisiu Servisu /Mapa Edefisiu
  5. Aktividade halao tiha ona tinan ida (1) nebe hatudu ho relatoriu no Plano ba oin tinan ida (ida),
  6. Hetan Suporta ona husi Donor/Doadores (1)
  7. Rekomendasaun husi ONG rua (2) Nasional / Internasional
  8. Rekomendasaun husi Focal Point Municipal-FONGTIL
  9. Osan Registrasaun $ 25.00
  10. Kontribuisaun membru ba tinan ida ($ 60.00) ou Kontribuisaun Membru ONGs kada fulan $ 5.00

Karik presiza informasaun detallu bele kontaktu via Numeru Telefone ou Email :

+670 78318511 ka email aryanti.fongtil@gmail.com

 

+670 7723 6782  ka email : joaofreitas.fongtil@gmail.com