ENKONTRU REGULÁR ENTRE MEMBRU FONGTIL HODI IDENTIFIKA ISU ADVOKASIA NO ESTABELESE REDE ONG IHA MUNISÍPIU ATAURO

Atauru Loron Tersa 19/08/2022, FONGTIL organiza enkontru regular entre Membru FONGTIL hodi  Identifika Isu Advokasia No establese Rede ONGs

Objetivu husi enkontru ne’e atu fahe informasaun, hodi identifika isu advokasia ne’ebé membru ONG sira  foti kona-ba komunidade nia preokupasaun  ba prestasaun servisu públiku sira hanesan :

  • Buka mekanizmu atu follow up servisu sosiedade sivíl nia ba malu, no hato’o rekomendasaun mai nasionál no autoridade lokál iha munisípiu Atauro
  • Atu estabelese pontu fokal FONGTIL foun iha munisípiu Atauro.

Enkontru ne’e marka prezensa husi Diretór apoiu ONGs e Organizasaun Komunitária Munisipiu Atauro, Assosiasaun ATKOMA no Diretor ONG Membru sira sente kontente ho prezensa FONGTIL nian hodi estabelese Pontu Fakal foun iha munisípiu Atauro.  Diretór apoiu ONGs e Organizasaun komunitária Munisipiu Atauro subliña tan katak FONGTIL hatene katak Atauro sai hanesan munisípiu no bele halibur Sosiedade Sivíl no parseiru sira atu kontribui ba dezenvolvimentu nasionál.  Atauro foin estabelese munisípiu foun fulan ualu (8) iha  moto munisípiu nia katak “ Ita Hahu Halai, Halai Ho Fuan” signifika ita tenke la’o hamutuk kaer  liman hodi atinji objetivu tanba ita hotu nia papél atu serví komunidade sira mezmu ita-nia papél la hanesan maibé ita-nia objetivu ida de’it.

Setór importante tolu hodi kontribui ba dezenvolmentu nasional mak hanesan: Setór Publiku, Setór Privadu no Sosiedade Sivíl. Atu kontribui presiza ita-nia liña koordenasaun servisu sira iha treinu tékniku ita baibain lao ona dezde ita sei hanesan Postu Administrativu programa sira ita bele hatete integradu saida sosiedade sivíl ami akompaña.

Estabelese Pontu Fokal ne’e hanesan forsa traballu ba iha munisípiu hamutuk ho sosiedade sivíl sira iha ne’e bele haforsa tan ita-nia rekursu halo servisu ida di’ak liu tan hodi esplora ita-nia rikusoin no promove liu tan.

Husi rezultadu enkontru ne’e establese ona Pontu Fokal FONGTIL foun iha Munisipiu Atauro, mak Sr. Marcelo Belo Soares husi organizasaun Roman Luan.

Sr. Marcelo Belo Soares iha nia intervensaun hateten katak sei organiza enkontru hodi konvida organizasaun sosiedade sivíl iha munisípiu Atauro atu identifika isu nasionál sira hanesan Kultura, Ambiente, Turizmu, Agrikultura Peskas no Kooperativa oinsá halo advokasia ba nasionál no autoridade Munisípiu Atauro. Nia subliña tan katak organizasaun sosiedade sivíl munisípiu Atauro servisu hamutuk ho FONGTIL sai forte liu tan iha futuru, hodi halo advokasia ba isu ne’ebé identifika hodi enkamina ba Ministériu relevante.