FONGTIL ASINA AKORDU HO KOMPAÑA METROLINK KKONA-BA FORNESEMENTU LIÑA INTERNET

Iha loron 23 fulan Abril tinan 2024, Sekretariadu Forum ONG Timor-Leste FONGTIL hamutuk Parseiru ONG internasionál hanesan USAID-HSS no USAID-CPI asina kontratu  Foun ho kompanhia Metrolink hodi fornesimentu Liña Internet mai Sekretariadu FONGTIL.

Enkontru ne’e hala’o sala enkontru Metrolink, Timor Plaza Díli, ho objetivu asina kontratu foun hodi kompañia Metrolink bele fornese liña Internet mai Sekretariadu FONGTIL durante fulan tolu (3) komesa husi fulan Abril to’o Fulan Juñu tinan 2024, hodi hafasil servisu ekipa sekretariadu FONTGIL nian.

Enkontru ne’e hetan Partisipasaun husi : Kompañia Metrolink, USAID-HSS, USAID-CPI, ReBASTL no Ekipa Sekretariadu FONGTIL.