FONGTIL hamutuk ho Rede Sektorál sira hala’o audénsia públiku ho Ministériu Edukasaun kona-ba situasaun profesores kontratadu sira

Iha loron 19 fulan Fevereiru tinan 2024, Sekretariadu Forum ONG Timor-Leste (FONGTIL) hamutuk ho Rede Sektorál sira hala’o audénsia públiku ho Ministériu Edukasaun kona-ba situasaun profesores kontratadu sira ne’ebé to’o óras ne’e sei kontinua ezize sira-nia direito no seida’uk iha solusaun ba asaun protestu ne’e.

Enkontru ne’e hala’o iha Salaun Enkontru Ministériu Edukasaun Vila-verde Díli, ho objetivu atu buka solusaun imediatamente hamutuk ba profesores kontratadu sira nia protestu ba Ministériu Edukasaun hodi bele ultrapasa situasaun refere.

Iha Enkontru ne’e Diretór Ezekutivu FONGTIL Sr. Valentim da Costa Pinto hateten “ ami husu ba Ministériu Edukasaun atu iha possibilidade hasoru sira oin ho oin atu bele permite Ministériu Edukasaun bele hasoru sira hodi ko’alia para bele buka solusaun hamutuk ho esplikasaun sira ne’e bele kovense sira ne’e sei di’ak liu, tanba ita lakohi imajen ida ne’e kontinua halo nafatin ladun kontribui bai ta-nia estabilidade, entaun ida ne’e mak ami-nia preokupasaun, atu hanusa mós sira nain hira ne’e atu barak ka oituan sira halo ona kontribuisaun oituan iha pasadu tuir loloos ita tenki konsidera sira hanesan ita-nia rekursu no tenki trata sira ho di’ak”.

Alénde ne’e, Ministra Edukasaun Sr. Dulce hateten “ Ha’u hamutuk ho ekipa halo tiha ona enkontru ho profesores kontratadu sira, ami la’ós la enkontru no ha’u mós ba halo esplikasaun iha média, nomós iha Konsellu Ministru, tanba ne’e   ha’u dehan ha’u halo ona ha’u-nia parte, dal aida tan mantéin regras ne’ebé iha mak ne’e de’it.”  Ministra Edukasaun Sr. Dulce mós hateten “ Vizaun boot Ministériu Edukasaun nian mak atu haree ba Kualidade Edukasaun, no Kualidade Edukasaun mak a’as liu iha servisu Ministériu Edukasaun nian, entaun parte ida mak problema ne’ebé mosu dau-dauk, maibé sei iha parte teb-tebes ne’ebé hamutuk atu kontribui ba kualidade edukasaun, tanba ne’e IX Governo Konstituisionál iha ona programa no agora ita halo bolsa kandidadtu dos professors semana oin sei halo transferénsia ba professors ne’ebé barak iha eskola id aida no menos iha eskola seluk no prosesu sira ne’e la’o heladadus kompletu ona ne’e faze ida tan depois Ministériu Edukasaun kontinua halo infraestrutura, formasaun professors, materiais idátikus esforsu hotu atu kontribui responde bai ha objetivu vizun boot ida ne’ebé mak sai mantra ema hotu-hotu nian iha rai ida ne’e katak Kualidade Edukasaun mak a’as liu, entaun ida ne’e parte oan ida, maibé parte boot liu mak presija Ministériu Edukasaun mak haree ba oinsá mak atu esforsu hasae Kualidade Edukasaun, liután ida Ministra Edukasaun Sr. Dulce mos hateten “ ita hakarak hatete katak rekursu umanu ne’e importante mesmo ita halo infraestrutura no materiais edátikus luxu mais ita la reforsa ita la garante Kualidade Edukasaun em jerál. Komitmentu IX Governu Konstituisionál no sai Vizaun boot ida servisu Ministériu Edukasaun nian”.

Audénsia ne’e hetan partisipasaun husi Ministra Edukasaun, Ekipa Tékniku no Juridiku sira husi Ministériu Edukasaun, Prezidenti Konsellu Fiskál FONGTIL, FONGTIL no Rede Sektorál sira