FONGTIL ho nia Membru sira Dezafia CAC atu halo kontrolu ba iha Ezekusaun Orsamentu ne’ebé aloka ba iha COVID-19

Dili 08 Maiu 2020, FONGTIL ho ninia Membru sira hanesan JSMP, HAK, no CJT halo Enkontru ho Sr. Sergio de Jesus Fernandes da Costa Hornai, Komisáriu Komisaun Anti Korrupsaun (CAC) ho nia Adjuntu na’in tolu mak hanesan Sr. Augostu da Costa Castro, Adjuntu Komisariu bá iha Investigasaun Kriminal, Sr. Luis de Oliveira Sampaio, Adjuntu bá Prevensaun no Sensibilizasaun no mós Sr. Alexandre Faustino Freitas, Adjuntu ba iha serbisu apoiu no kooperasaun.
Objetivu hosi enkontru ne’e mak atu kontinua enkoraja Komisaun Anti Korrupsaun atu halo kontrolu máximu ba iha ezekusaun orsamentu milliaun US$250 ne’ebé aprova husi iha Parlamentu Nasionál hodi responde bá iha prevensaun COVID-19, ne’e konsentradu iha konta VIII Guvernu nian
Komisáriu CAC no adjuntu sira apresia ho vizita ida ne’e no sei serbisu hamutuk ho Sosiedade Sivíl hodi asegura implementasaun orsamentu ne’ebe aloka ona tuir nesesidade atu la mosu indikasaun ba korrupsaun ka mal administrasaun.
Iha enkontru ne’e konkorda hamutuk atu bele halo komunikasaun ne’ebé ativu liuliu oinsá Sosiedade Sivíl bele relata dadus no kazu sira ne’ebé iha indikasaun forte ba korrupsaun nune’e CAC bele toma atensaun no halo investigasaun.