FONGTIL Organiza enkontru entre Membru ONGs ho Dirasaun Nasional Registu Notariadu- Ministériu Justisa no Dirasaun Nasional Tributaria Ministériu Finansa

FONGTIL Organiza no fasilita enkontru entre Membru ONG sira ho Dirasaun Nasional Registu Notariadu- Ministériu Justisa koalia liu kona-ba Dekretu Lei No: 05/2005 (Fundasaun no Assosiasaun), no Dirasaun Nasional Tributaria Ministériu Finansa  koalia liu kona-ba Lei Tributaria No: 08/2008, hakara Dokumentus Aprezentasaun bele klik iha link tuir mai ne’e  Apresentasaun Imposto Sobre SalarioTetun AT, Procidementos selu imposto retensaun na fonte AT

Objektivu husi Inkotru ne’e hodi Membru ONGs sira bele hatene kona-ba importansia no kontiudu husi Dekretu Lei No: 05/2005 (Fundasaun no Assosiasaun), Lei Tributaria No: 08/2008, Oinsa bele hatene Membru ONGs hira maka registu ona iha Menisteriu relevante baseia ba Lei sira haruka, Oinsa bele hasae koinesementu Membru ONGs sira hodi implementa Dekretu Lei no Leis sira nebe relevante iha sira nia politika.

Iha Enkontru ne’e marka prezensa husi reprejentante Membru ONGs 12 Munisipiu inklui RAEOA, Enkontru ne’e loke direita husi Sr Filipe da Costa Cord GPM no halao iha Salaun Enkontru GPM.