FONGTIL organiza no fasilita Formasaun Planu Estrategia ba Membru ONG Parte Leste.

FONGTIL organiza no fasilita Formasaun Planu Estrategia ba Membru ONG 26 husi Regiaun Leste (Manatuto, Baucau, Viqueque & Lautem) husi 15 – 21 Jullu 2020 iha FONGTIL. Antes Formasaun ne’e, iha intervensaun husi Diretor FONGTIL no iha intervensaun & Abertura husi Koordenador GASC-GPM. Formasaun nee fasilita husi fasilitador externu Sr. Joaquim Freitas.