Komunikadu Imprenca Evakuasaun ba sidadaun ne’ebe tuir Teste iha Laboratorium

Relasiona ho evakuasaun ba sidadaun ne’ebe tuir teste laboratorium katak: positive COVID-19 iba Municipios Manu fahi no Covalima, ne’ebe hamosu incoperasaun entre equipa evakuasaun husi Ministerio de Saude ho Pasiente COVID-19, no kabe ba situasaun iha Municipio Ermera desconfia katak:, Sidadaun balun Positive ho diagnosa COVID-19, maibe Sira lakoopera hodi izola iba fatin izolamentu, FONGTIL konsidera ida ne’e sai dezafiu ba Timor-Leste nia esforcu ba kombate COVID-19. Ho situasaun hirak ne’e maka FONGTIL hato’o NGO’s nia hanoin hanesan tuir mai;

l. Apela ba Sidadaun hotu iha Timor-Leste hodi kolabora ho Govemo, liu-liu ho Ministerio da Saude no SIGK wainhira lta no Membros Familia ruma detectado/a positivo ba diagnosa COVID-19 tuir rejultadu ezame laboratoriun, tenki informa no aprezenta an imediatamente ba parte Saude ou SIGK hodi responde situasaun refere, hodi nune Ita bele apoio Govemo iha processo hapara transmisaun virus refere, no virus COVID-19 refere perigo liu ba Sidadaun ho idade liu tinan 60 no ba Sidadaun nebe iha historia moras ba cazus hanesan Tensaun A’as/Hyper Tensi, Ran Midar, Asma no seluk;

2. Husu ba Guvemo liu-liu Ministerio da Saude no SIGK, hodi aplika Sistema Operasinal no Maneira Komunikasaun ho Aprosirnasaun Persuasivu wainhira evakua Sidadaun ruma ne’ebe positive COVID-19. Hodi Evita haksesuk malu no violasaun Direitus Humanus hanesan akontese iba Municipios Manu fahi no Covalima;

3. Husu ba Ministerio da Saude no SIGK, atu responsabiliza hodi halo komunikasaun imendiata ho Sidadaun Sira iba Municipio Ermera, nebe tuir dadus husi Diretor de Centro Saude Municipio Ermera katak:, iba Sidadaun hamutuk Ema nain 5 lakon kontaktu no seluk 13 mak la tama izolamentu tanba la kopera ho equipa Centro de Saude Muncipio Ermera, Ema hirak nee positive COVID19;

4. Ho respeita husu ba Lider Carismatico no Nacional Sr. Kay Raia Xanana Gusmao nebe halo deklarasaun ba publiku iha momentu entrega mate isin Armindo Borges ba Familia katak, Sr. Kay Raia Xanana Gusmao sei apoiu Govemo hodi halao sensibilizasaun ba Comunidade iha Timor Leste para prevene transimisaun COVID19, hodi bele cumpri ou realiza deklarasaun ne’e liu husi hasai mensagen ba Povu tomak atu kolabora ho Ministerio da Saude no SIGK ba prevensaun no mitigasaun COVID-19, hodi nune bele convense Povu hodi koopera ho Ministerio da Saude no SIGK bodi prevene cresimento husi COVID-19 iha Comunidade nia leet.