ENKONTRU REGULÁR ENTRE MEMBRU FONGTIL HODI IDENTIFIKA ISU ADVOKASIA NO ESTABELESE REDE ONG IHA MUNISÍPIU ATAURO

Atauru Loron Tersa 19/08/2022, FONGTIL organiza enkontru regular entre Membru FONGTIL hodi  Identifika Isu Advokasia No establese Rede ONGs Objetivu husi enkontru ne’e atu fahe informasaun, hodi identifika isu advokasia ne’ebé membru ONG sira  foti kona-ba komunidade nia preokupasaun  ba prestasaun servisu públiku sira hanesan : Buka mekanizmu atu follow up servisu sosiedade sivíl nia ba malu, no hato’o rekomendasaun

Read more