FONGTIL HO REBAS-TL HALO DIALOGO KONA-BA HAFORSA KOLABORASAUN SERVISU ENTRE MINISTÉRIO SAÚDE HO ORGANIZASAUN SOSIEDADE SIVÍL

Iha loron 11 Fulan Marsu Tinan 2024 FONGTIL ho Rede ba Saúde Timor-Leste (REBAS-TL) Halo Dialogo kona-ba Haforsa Kolaborasaun Servisu Entre Ministério Súde ho Organizasaun Sosiedade Sivíl (OSS) hodi Lori Kualidade Servisu Saúde ba Timor Oan Hotu. Iha Dialogo ne’e, Diretór Ezekutivo FONGTIL Sr. Valentim da Costa Pinto iha ninia diskursu  hateten “FONGTIL ho REBAS-TL hetan tan oportunidade liu husi

Read more