FONGTIL ho nia Membru sira Dezafia CAC atu halo kontrolu ba iha Ezekusaun Orsamentu ne’ebé aloka ba iha COVID-19

Dili 08 Maiu 2020, FONGTIL ho ninia Membru sira hanesan JSMP, HAK, no CJT halo Enkontru ho Sr. Sergio de Jesus Fernandes da Costa Hornai, Komisáriu Komisaun Anti Korrupsaun (CAC) ho nia Adjuntu na’in tolu mak hanesan Sr. Augostu da Costa Castro, Adjuntu Komisariu bá iha Investigasaun Kriminal, Sr. Luis de Oliveira Sampaio, Adjuntu bá Prevensaun no Sensibilizasaun no mós

Read more