KONSELLU FISKÁL FONGTIL HAMUTUK HO FONGTIL HALO ENKONTRU REGULAR NO ACOMPAÑAMENTO IHA RAEOA

Iha loron 18 fulan Abril tinan 2024, Konsellu Fiskál FONGTIL hamutuk ho ekipa Sekretariadu Forum ONG Timor-Leste hala’o enkontru regulár iha RAEOA. Enkontru regulár ne’e hanesan atividade ida ne’ebe sempre akontese regularmente entre konsellu Fiskál FONGTIL ho membru Sira iha Munisipiu hotu inklui RAEOA. Enkontru regular ne’e hala’o  iha  Salaun ONG BANO ho objetivo atu fahe informasaun ba malu no

Read more