FONGTIL HAMUTUK HO REDE SEKTORÁL NO MEMBRU ONG SIRA HALO KOMUNIKADU IMPRENSA KONA-BA SITUASAUN EVIKSAUN FORSADA IHA KAPITÁL DÍLI

Iha loron 19 fulan Abril tinan 2024, Sekretariadu Forum ONG Timor-Leste (FONGTIL) hamutuk ho Rede Sektorál no Membru ONG sira halo Komunikadu Imprensa kona-ba situasaun Eviksaun Forsada ba Komunidade sira-nia hela fatin no fatin halo negosiu familia sira-nian iha Munisípiu Díli. Komunikadu Imprensa ne’e hala’o iha Salaun FONGTIL Caicoli, Díli ho Objetivu katak FONGTIL preokupa ho situasaun iha fulan hirak

Read more